"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2009 Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 04
28-09-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
28-09-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24
02-10-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ban hành Qui định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 33
08-10-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 51
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
11-09-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. 58
11-09-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐ thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. 64
11-09-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. 70
11-09-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. 76
11-09-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. 82
11-09-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. 89
11-09-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. 94
11-09-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. 100
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 105
25-09-2009 Quyết định số 441/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 108
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2009 Quyết định số 1488/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 120
5,562,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner