"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2008 Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 03
06-08-2008 Quyết định số 212/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 25
06-08-2008 Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 34
06-08-2008 Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 42
06-08-2008 Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 44
07-08-2008 Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 50
07-08-2008 Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 53
07-08-2008 Quyết định số 222/2008/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 55
07-08-2008 Quyết định số 223/2008/QĐ-UBND về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 57
07-08-2008 Quyết định số 224/2008/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
05-08-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ. 61
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2008 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 66
06-08-2008 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Dung Quất. 74
5,576,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner