"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 30 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2008 Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
11-07-2008 Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
23-07-2008 Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
07-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. 22
07-07-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Quảng Ngãi. 26
07-07-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. 29
08-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Quảng Ngãi. 36
14-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. 41
25-07-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 53
5,577,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner