"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
30-05-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND lập và ban hành Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi. 12
16-05-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
22-05-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ thời kỳ 2006 - 2010. 25
22-05-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Tiểu dự án chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2010. 32
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
30-05-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi. 35
06-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi. 40
09-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2008 Quyết định số 120/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”. 49
13-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2008 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ”. 61
19-05-2008 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. 66
30-05-2008 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá Thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 73
5,577,080 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner