"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2008 Ngày 10 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-04-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-UBND về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 04
25-04-2008 Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND về phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND quy định chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. 11
05-05-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ban hành Bản Tiêu chí phân loại xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi. 17
05-05-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về việc bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25
07-05-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lý Sơn. 27
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
14-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Minh Long. 29
14-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao thành Phòng Văn hoá và Thông tin, huyện Minh Long. 31
14-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Minh Long. 33
14-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Long. 35
14-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công thương huyện Minh Long. 37
14-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Minh Long. 39
14-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Uỷ ban dân số gia đình và Trẻ em huyện Minh Long. 41
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
29-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi. 43
29-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Quảng Ngãi. 45
29-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Lao động thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi. 47
29-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi. 49
29-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kinh tế thành phố Quảng Ngãi. 51
29-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố Quảng Ngãi. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. 57
07-05-2008 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá bán điện khu vực nông thôn cho các hộ sử dụng điện thông qua tổ chức quản lý điện nông thôn. 61
5,577,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner