"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2008 Ngày 01 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 04
31-03-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ. 06
31-03-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 07
31-03-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 09
31-03-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. 11
31-03-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 13
31-03-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 15
31-03-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 17
31-03-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 43
31-03-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tư Nghĩa. 45
31-03-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tịnh. 47
31-03-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn. 49
31-03-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đức Phổ. 51
31-03-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mộ Đức. 53
31-03-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành. 55
31-03-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Minh Long. 57
31-03-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ. 59
31-03-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng. 61
31-03-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây. 63
31-03-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND v/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hà. 65
31-03-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 67
31-03-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 73
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
07-03-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thành phố Quảng Ngãi. 76
12-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi. 81
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2008 Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc qui định nội dung và định mức chi phí phục vụ công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. 101
5,549,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner