"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14 + 15           Năm 2008 Ngày 15 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
29-02-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý người và tàu cá hoạt động thủy sản tại Quảng Ngãi. 05
05-03-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 14
06-03-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
10-03-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về nội dung và mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 38
11-03-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 60
05-03-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 67
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
29-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 71
04-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 97
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2008 Quyết định số 20/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến 2015. 103
10-03-2008 Quyết định số 23/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. 126
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2008 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 141
29-02-2008 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2015. 157
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2008 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015. 167
5,576,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner