"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 25 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đầu tư thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Ngãi. 03
18-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 27
18-01-2008 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật giai đoạn 2008 - 2010. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2008 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2089/QĐ-CT ngày 26/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phí dự thi, dự tuyển và mức thu học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 32
25-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. 34
5,577,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner