"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2008 Ngày 20 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2015. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
21-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 41
21-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện. 47
21-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về dự toán thu và phân bổ chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2008. 49
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND-K9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008. 51
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND-K9 về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006. 58
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND-K9 về việc thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Minh Long. 60
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND-K9 về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2008. 62
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND-K9 về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Minh Long. 64
5,576,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner