"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2007 Ngày 15 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. 04
07-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý. 06
13-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 08
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
24-07-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về việc phát triển giáo dục mầm non huyện Lý Sơn giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến 2015. 15
24-07-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về việc chuẩn y quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2006. 19
24-07-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND v/v điều chỉnh một số lĩnh vực chi trong dự toán ngân sách năm 2007. 21
24-07-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của huyện Lý Sơn. 25
24-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 28
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
31-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện Minh Long giai đoạn 2006-2010. 33
31-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010. 39
31-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về cải cách hành chính huyện Minh Long giai đoạn 2006 - 2010. 44
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 48
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
20-07-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 54
20-07-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 60
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh
20-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 62
20-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc chuẩn y quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2006. 66
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2007. 68
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
27-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2006. 70
27-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND về Đề án Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hoá dân tộc Kor - huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 72
27-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 75
27-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND về Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 77
27-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ -HĐND về Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Trà Bồng giai đoạn 2006-2010. 79
5,549,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner