"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2007 Ngày 10 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 03
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
25-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 06
25-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 10
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án định hướng phát triển dịch vụ thương mại – du lịch huyện Ba Tơ giai đoạn 2006-2010. 14
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
17-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 17
17-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 21
17-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển Du lịch Đức Phổ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến 2015. 23
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
17-07-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 32
17-07-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 34
17-07-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Hà, thời kỳ 2006 - 2010. 39
Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng
24-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 44
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
19-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về việc chuẩn y quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006. 47
19-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 50
5,577,203 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner