"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 30 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy. 03
16-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 05
16-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2006-2010. 11
16-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND việc thông qua Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc, hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi. 14
16-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn Ngân sách nhà nước tập trung của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 – 2010. 18
16-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23
16-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26
16-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ. 28
16-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 30
16-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 34
16-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. 42
16-07-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Cư trú. 50
5,576,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner