"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2007 Ngày 19 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. 03
19-07-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 08
19-07-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10
19-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 12
10-06-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý, sản xuất kinh doanh. 14
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
29-06-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đến năm 2010 huyện Bình Sơn. 19
29-06-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch xây dựng Chuẩn Quốc gia về y tế xã đến năm 2010 huyện Bình Sơn. 29
29-06-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2006. 45
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
06-07-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 48
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
11-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 53
11-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2006 - 2010. 58
11-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006. 62
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
05-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi. 64
5,549,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner