"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo thuộc nguồn vốn địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
05-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
25-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc phát triển giao thông nông thôn đường bộ huyện Lý Sơn, giai đoạn 2006 - 2010. 17
25-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 21
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
20-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐNDK9 về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2007. 29
20-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND-K9 về nhiệm vụ năm 2007. 32
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
16-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2006 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2006 Quyết định số 3499/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006- 2010. 55
5,548,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner