"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về việc tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
01-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2006 – 2010. 08
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
13-11-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi huyện Ba Tơ, giai đoạn 2006 – 2010. 13
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
10-11-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 20
10-11-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 25
10-11-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 27
10-11-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2006-2010. 29
10-11-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình mục tiêu giảm nghèo và việc làm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 32
10-11-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho xã, phường xây dựng điểm sinh hoạt văn hoá thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006 - 2010. 34
10-11-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố năm 2006; hỗ trợ kinh phí cho các phường thực hiện chi lương cho giáo viên mầm non bán công được hưởng lương theo ngạch bậc quy định. 36
10-11-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ – HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2006 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 40
30-11-2006 Quyết định số 71/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-11-2006 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy giai đoạn 2006 - 2010. 59
5,576,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner