"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2006 Ngày 26 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 03
01-09-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi. 39
22-09-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 47
22-09-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 55
26-09-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi giai đoạn 2006-2010. 86
30-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 91
12-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 101
Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
12-09-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND huyện Bình Sơn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 103
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
28-08-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp - làng nghề Đồng Dinh thuộc UBND huyện Nghĩa Hành. 110
08-09-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Hành. 119
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
27-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng thiết chế văn hóa thông tin - thể thao của thành phố và các xã, phường, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006-2010. 126
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
23-08-2006 Quyết định số 2156/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Giao thông thôn, hẻm phố thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 131
13-09-2006 Quyết định số 2295/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 135
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2006 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động về hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006-2010. 157
5,576,766 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner