"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2006 Ngày 22 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. 03
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐNDK9 về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2006 – 2010). 05
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐNDK9 về việc xác định vị trí và thực hiện dự án mở rộng khu dân cư và các tuyến đường ở khu vực phía Bắc trung tâm huyện lỵ. 13
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐNDK9 về việc phê chuẩn chương trình phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010. 15
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
02-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Nông - Lâm -Thuỷ sản. 24
04-08-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 29
04-08-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Nghĩa Hành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 37
04-08-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Nghĩa Hành. 48
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây
25-07-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Tây. 53
27-07-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 74
27-07-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Sơn Tây về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 81
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2006 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 92
5,576,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner