"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2006 Ngày 12 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình đổi mới và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2010. 03
02-08-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Giao thông nông thôn- miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 14
11-08-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 55
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 (phần vốn trong nước). 20
Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức
12-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005. 65
12-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 13/7/2005 của Hội đồng nhân dân huyện Mộ Đức. 71
12-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án "Cải thiện nhà ở cho hộ có công với cách mạng giai đoạn 2006-2008". 73
12-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND' về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. 76
12-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010". 79
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2006 Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, định mức chi và phân bổ kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2006. 81
27-07-2006 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 89
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2006 Quyết định số 1832/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 100
5,577,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner