"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2006 Ngày 20 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Việc làm và Đề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 04
08-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của HĐND tỉnh khoá X. 09
08-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 10
08-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về Đề án Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi giai đoạn 2006 - 2010. 12
08-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Quảng Ngãi. 15
08-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. 22
08-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25
23-06-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Quảng Ngãi. 39
06-07-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. 43
19-07-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. 52
12-07-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng không nhân dân. 60
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
15-06-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010. 63
20-06-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 70
Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ
13-06-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ. 82
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
28-06-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Hành. 106
29-06-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Hạ tầng kinh tế huyện Nghĩa Hành. 112
29-06-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện Nghĩa Hành. 117
29-06-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường. 122
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
23-06-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Hà. 129
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây
12-07-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 135
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
04-07-2006 Quyết định số 1650/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 140
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006. 147
5,576,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner