"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 13 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-05-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ đặc thù đối với một số công việc chuyên môn ngành Thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi. 16
13-06-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 22
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
06-06-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 44
Hội đồng nhân dân huyện Đức Phổ
25-05-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện giai đoạn 2006-2010. 51
25-05-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. 59
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bổng
08-06-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng. 66
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2006 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 88
08-06-2006 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có công với Cách mạng và hộ nghèo năm 2006. 98
5,576,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner