"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 01 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2006 cho UBND các huyện, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. 03
10-02-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 13
22-02-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ban hành Qui định một số cơ chế và chính sách hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2008. 39
03-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND huỷ bỏ một số nội dung Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 45
14-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ban hành Qui định về Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2006-2008. 47
17-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành bổ sung một số điều khoản trong Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Quy định bổ sung một số chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong. 53
31-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 58
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006. 62
10-02-2006 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2015. 67
23-03-2006 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2006. 76
5,577,214 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner