"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
24-11-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
04-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực thi hành nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 22
04-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 24
16-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 25
19-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26
19-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 33
29-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 40
29-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 262/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 58
31-12-2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 59
7,209,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner