"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.
14-11-2013 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.
25-10-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê.
03-09-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
10-07-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ vốn hoạt động đối với Qũy hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.
10-07-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.
05-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-05-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
17-04-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
09-04-2013 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.
25-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
13-03-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.
04-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 của UBND tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,576,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner