"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
14-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.
14-12-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.
03-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi.
01-06-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh dFAFDFASS.
16-03-2017 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sdadas.
11-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-09-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
29-07-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.
15-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.
02-06-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
18-05-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh.
18-05-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi.
16-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.
29-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
28-08-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
31-07-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
15-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
09-01-2014 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,552,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner