"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 145 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-12-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
23-12-2015 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15-12-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch 19/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
14-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
14-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
4,055,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner