"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 137 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2014.
26-12-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24-12-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24-12-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
23-12-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.
17-12-2013 Quyết định số 2016/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi với tổ chức, cá nhân.
11-12-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
10-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
10-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.
10-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.
10-12-2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
4,055,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner