"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 144 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 3160/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhanh, toàn diện, bền vững Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020.
31-12-2007 Quyết định số 3161/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính thu lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thu phí xây dựng;thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2007 Quyết định số 3162/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do cấp xã (phường, thị trấn) quản lý năm 2007 và 2008.
31-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010.
31-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh.
31-12-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007- 2010 và định hướng đến năm 2015.
31-12-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Ngãi.
28-12-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006.
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Minh Long.
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và kế hoạch phân bổ cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND-K9 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Minh Long.
24-12-2007 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi.
24-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
24-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về nhiệm vụ năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2008.
24-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về việc chuẩn y quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006.
24-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ về phân bổ vốn đầu tư năm 2008.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
4,055,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner