"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2020 Ngày 03 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 03
21-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 08
21-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 66
21-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 68
21-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 73
21-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019. 113
21-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý. 115
21-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020. 119
5,835,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner