"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 18 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
27-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27-12-2010
14-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi. 05-02-2018
01-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư - xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-12-2010
21-10-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-04-2012
18-10-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi. 15-01-2018
18-10-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi. 15-01-2018
27-09-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27-09-2010
25-08-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25-08-2012
25-08-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-06-2017
06-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 06-08-2010
06-08-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 06-08-2010
21-07-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện. 21-07-2010
28-06-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. 28-06-2010
28-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. 25-10-2019
18-06-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-11-2017
19-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. 01-06-2017
15-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 15-01-2010
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-08-2017
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
5,577,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner